Horetes

Kutseeksam

Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda on kuulutanud välja holistilise regressiooni terapeudi järjekordse kutseeksami.  

Ajakava

Kutseeksami I etapp: Dokumentide ja kirjaliku juhtumianalüüsi esitamise tähtpäev on 4. september 2019. a.

Kutseeksami II etapp: Intervjuud toimuvad .... oktoobril 2019. a

Vajalikud dokumendid ja materjalid:

 • avaldus
 • Curriculum Vitae
 • isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia 
 • haridust tõendavate dokumentide (tasemehariduse ja erialase koolituse tunnistus) koopiad ja aineloend/hinneteleht, kust on näha läbitud õppeained
 • maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (90 € Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda arveldusarvele EE282200221025818328)
 • kirjalik juhtumianalüüs
 • kahe viimase aasta jooksul teraapia praktiseerimist tõendav dokument ehk Erapraksise vorm.
NB! Ära esita originaaldokumente, vaid nende koopiad. Kõige parem variant on see, kui sa skännid dokumendid arvutisse ja saadad need elektroonselt regressiooniteraapiaselts@gmail.com
Kutseeksamiks  saadetud dokumentide koopiad hävitame 30 päeva pärast kutseeksami protokolli saatmist Nõukojale. 

Kellele mida esitada?

Dokumendid saada e-aadressile regressiooniteraapiaselts@gmail.com või jätta suurde kinnisesse ümbrikusse panduna Holistika Instituudi asjaajaja kätte (kirjuta ümbrikule „kutseeksam“). Instituudi asjajaja kätte samasse ümbrikusse saad jätta ka mälupulgale salvestatud seansid.

Kellelt ja kust saad abi?

Dokumente puudutavate küsimustega saada e-kiri Tiia Frantsusovale regressiooniteraapiaselts@gmail.com.

Juhtumianalüüsi, seansside salvestamist ja Erapraksise vormi täitmist puudutavad küsimused esita Katariina Liisa Martensile (tel.51 60 765, katariina@holistika.ee) või Kadi Kütile (tel. 51 24 111, kadi@joogateraapia.ee). 
Seltsi juhatuses vastutab kutseeksami õnnestumise eest Kadi Kütt.

Täiendmeditsiini ja loodusraviterapeutidele kutse andmist reguleerib Kutse andmise kord.
Holistilise regressiooni terapeudi kutse kompetentsusnõuded on kirjas selles dokumendis: Hindamisstandardis Täiendmeditsiini ja Loodusraviterapeut, tase 6, spetsialiseeriumisega holistilisele regressiooniteraapiale.

VAJALIK TEADA! ehk Korduma kippuvad probleemid

 • Kutseeksamil hinnatakse terapeudi oskusi kompetentside kaupa ja seepärast otsivad hindajad su neliku analüüsist kompetentsidele vastamise kohta tõendusmaterjali. Seega enne, kui alustad seansside analüüsiga (või veel parem – juba enne neliku salvestamist), tutvu kindlasti "Hindamisstandardis" olevate kompetentsidega! Leiad need "Kirjaliku juhtumianalüüsi hindamislehelt". Kui pead nelikut läbi viies ning hiljem oma tööd kirjalikult analüüsides silmas kõiki vajalikke kompetentse, siis pole karta, et su töö ei vasta nõuetele.
 • Klient, kelle seansse kutseeksamiks salvestad, peab olema selline, kes tuleb su juurde teraapiasse esimest korda. Juba tuttava kliendiga jäävad ära vestluse sissejuhatavad osad, nt holistilise regressiooniteraapia tutvustus, küsimused kliendi perekonna kohta jms, kuid nii ei ole eksami käigus võimalik mitut olulist kompetentsi hinnata.
 • Juhtumianalüüsis (vaata juhiseid "Kirjaliku juhtumianalüüsi koostamise juhend") analüüsid enda kui terapeudi tööd: miks valisid just antud meetodi või tehnika, kuidas see valik end õigustas, kuidas jäid rahule tulemusega või mis jäi vajaka jne. Ära analüüsi klienti!
 • Kirjuta pigem rohkem kui vähem! Ära pea asju elementaarseks („küllap hindajad seda teavad, nad ju ka holistilised terapeudid“, „ma teen seda ju iga seansi ajal“, „ma olen alati niimoodi teinud – nii me ju õppisime“)! Hindajad ei oska ära arvata, mida sa oma peas mõtled.
 • Kui oled kliendiga e-kirja teel olulisi asju kokku leppinud, siis lisa kirjavahetus Juhtumianalüüsile ("Kirjaliku juhtumianalüüsi koostamise juhend"). Sellega on kompetentsid 2.8.1.5 ja 2.8.1.6 tõendatud. (NB! E-kirju oma tööle lisades vaata hoolega, et kliendi nimi ja meiliaadress oleks igalt poolt kustutatud!) Kui oled kliendiga sõlminud kirjaliku lepingu (teavitatud nõusolek), siis tõsta ka see analüüsi juurde. Kui oled teinud kokkulepped telefonitsi, siis kirjelda enda ja kliendi vahelist telefonikõnet: millal toimus, milles leppisite kokku.
 • "Hindamisstandardi" LISA 2 p 5: see punkt tähendab seda, et sa analüüsid ise tehtud nelikut – kuivõrd oled seansse läbi viies kasutanud terapeudile vajalikke kompetentse või kui ei ole, siis põhjendad, miks.
 • "Hindamisstandardis" on kompetents 2.9.2.3: „Kirjeldab kliendi energiasüsteemi“. Selle all on mõeldud seda, millises olukorras on kliendi energiaväli ja tšakrad, kas energiavälja erinevad osad on tasakaalus, kas klient on energiat täis või loid ja energiavaene, kuidas kliendi energeetika neliku käigus muutus. Teisisõnu, siia pane kirja see info kliendi kohta, mille saad oma ülitajude vahendusel.
 • "Hindamisstandardi" kompetents 2.8.1.4: „Selgitab kliendile teraapiatööd puudutavaid vastastikkuseid kokkuleppeid“ peab sisaldama kokkuleppeid, mis puudutavad konfidentsiaalsust, vastastikkust avatust ja ausust, kellaaegadest kinnipidamist jms.
 • Esimese seansi mahakirjutuses (Juhtumianalüüsi B osa) on sul vaja kõik oma repliigid nummerdada ja märkida iga repliigi juurde, millist vestlustehnikat kasutasid. Tehnikate määratlemisel on abiks "Vestlustehnikad".
 • Ei ole liiast veel kord meelde tuletada: holistiline nelik tähendab vähemalt 3 rännakut 4 seansi jooksul. Lapitöö vms ei ole rännak.
 • Eksamikomisjon salvestab intervjuud, kuna kord näeb ette, et kõik kutseeksamit puudutavad materjalid peavad olema taasesitamist võimaldavas vormis.
 • Hoia ikka meeles, et elevus ja rõõmus meel on parim hoiak igasuguse eksami puhul.

6. aprilli 2018 infoõhtu slaidid on siin.